Miljöpolicy

Best Western Hotel Fridhemsplan har som vision att bidra till etthållbart samhälle för denna och kommande generationer genom att kontinuerligtreducera miljöbelastningen av hotellet. Vi strävar efter att ökamiljömedvetenheten hos våra medarbetare, gäster och leverantörer. Ambitionen äratt bibehålla den höga kvalitén på våra hotelltjänster samtidigt som vigenomför ständiga förbättringar av vårt miljöarbete med fokus på utbildning blandvåra medarbetare, miljömärkt mat och dryck, val av de leverantörer som förseross med produkter och tjänster, återvinning och minskade avfallsmängder samt reduceradvatten- och energianvändning. Vi säkerställer även att vi hanterar kemikalierpå ett miljöanpassat sätt samt minimerar användningen. Vi åtar oss att uppfyllabindande krav från våra kunder och gäster, överträffa befintligmiljölagstiftning samt förebygga föroreningar.

Miljöarbete

Best Western Hotel Fridhemsplan arbetar utefter kriterier för SvenskMiljöbas - ett nationellt miljöledningssystem baserat på de fem grundelementeni ISO14001. Vi arbetar för att ständigt förbättra vår miljöpåverkan. Dettagenom att alltid se möjligheter till förbättring. Vi uppmanar all personal tillatt engagera sig för både bättre arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan. Samtligaanställda får intern utbildning inom 30 dagar från det att anställningenpåbörjas. Utbildningen anpassas efter avdelning och arbetsuppgifter.
Vi utvärderar regelbundet vårt arbete genom att ha tydliga rutineroch kontroller. Varje månad har vi avdelningsmöten där en av våra ståendepunkter är miljöfrågor. Här uppmuntras personalen att komma med egna idéer föratt minska miljöpåverkan. All personal är även ansvariga för att löpanderapportera in avvikelser och ge förbättringsförslag. Dessa fylls i av den somgör observationen och skickas sedan in till miljöansvarig.
En gång per år genomför vi en intern uppföljning av vårtmiljöarbete där miljöambassadören tillsammans med ledningen utvärderar ochomvärderar hotellets miljöpåverkan med hjälp av miljömålen. Vi säkerställer attvi följer PDCA-cykeln. I samband med detta fastställer ledningen miljöberättelse,miljömål och handlingsplan. Vi blev under 2020 certifierade hos Svensk Miljöbasoch har en inbokad revision i slutet på mars för att uppdatera vårtmiljödiplom.  


Miljömål

Utbildning: Personalen ska ha goda kunskaper omhotellets miljöarbete samt fortbildas inom miljöområdet.
1.Samtliga tillsvidareanställda ska utbildas i Grundläggande Miljökunskap.
2. Våragäster ska involveras i hotellets miljö- och hållbarhetsarbete.

Energi: Energianvändningen för värme, el och vattenska minskas
3. Vi ska minskaanvändningen av driftsel per gästnatt med 5% jämfört med föregående år.

Kemiskaprodukter: De kemiska produkter som används påhotellet ska vara miljömärkta och mängden ska minskas.
4. 100 %av all disk-, tvätt-, och rengöringsprodukter som används dagligen ska varamiljömärkta och inköpta genom en miljöcertificerad leverantör.
5. Vidstädning ska rent vatten användas i största möjliga mån.

Frukost: Andelen ekologiska, närproducerade ochrättvisemärkta produkter ska ökas på frukostserveringen. Matsvinnet ska minska.
6. Vi skaalltid ha minst tio ekologiska, närproducerade ochrättvisemärkta livsmedel på frukostserveringen. Våraveganska alternativ ska lyftas fram och alltid bestå av minst 8 olika produkter.
7.Matsvinnet från frukosten ska dagligen vägas och på årsbasis ha minskat med 5%per gästnatt jämfört med föregående år.

Avfallshantering: Avfalletska minska och sopsortering ska uppmuntras av personal såväl  som gäster.
8. Vi skainte använda engångsångsartiklar på hotellrummen.
9. Gästerska kunna sortera minst sex olika avfall i lobbyn. Personal ska kunna sorteraminst tio olika avfall.
10. Engångsmaterialtill take away ska bestå till minst 90% av papper.
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2023 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.